DeTuinwebshop.nl

Algemene leveringsvoorwaarden

ALGEMEEN

Franco prijzen zijn altijd exclusief brug-, veer- en tolgelden.

De ingecalculeerde lostijd voor een levering bedraagt max. 1 uur. Daarboven berekenen wij € 55,00 exclusief BTW per uur.

Voor transport met een kleine wagen (citytrailer of bakwagen) geldt een toeslag van € 50,00 exclusief BTW per uur van de transporteur (heenreis, levering, terugreis).

• Leveringen

Postpakketten worden verzonden gaan via PostNL of Transmission waarbij geldt; vandaag verzonden morgen geleverd. PostNL levert ook op zaterdag! U kunt per email of telefoon een favoriete leverdatum doorgeven aan ons. Wij zullen hierover géén (telefonisch) contact met u opnemen, dat is alleen voor grotere leveringen.

Bestellingen van bestrating, schuttingen, tuinhout, grind etc worden geleverd per grote vrachtwagen (stenenwagen). Leveringen geschieden voor zover de vrachtwagen kan en mag komen, naast de auto gelost (te beoordelen door de chauffeur). Er wordt telefonisch contact met u opgenomen om een afleverdatum te overleggen.

 • Levertijd

De levertijden die bij het product staan weergegeven worden zo goed mogelijk nageleefd.

Voor producten van Eternit en Serralunga is de levertijd afhankelijk van een nieuwe vracht uit respectievelijk Zwitserland en Italië. Informeer ons als u meer wilt weten over een recente levertijdverwachting. Wij bekijken dat graag voor u.

Bij wijzigingen gaat de levertijd in vanaf het moment dat de wijziging schriftelijk ontvangen is.

Spoedleveringen zijn in overleg mogelijk.

• Seizoen

Soms kunnen wij niet uit voorraad leveren. Wij informeren u dan z.s.m. wanneer de levering kan plaatsvinden.

Vertraagde levering kan op geen enkele wijze aanleiding geven tot schadevergoeding.

• Afleveringsbon

Voor het ondertekenen van de afleverbon voor tuinaanleg materialen (bestrating, tuinhout, schutting etc.) dient iemand aanwezig te zijn om de materialen in ontvangst te nemen en voor ontvangst te tekenen. Ontvangen en verwerkte goederen beschouwen wij als geaccepteerd. Controleer daarom bij ontvangst of verwerking meteen of u de juiste artikelen in de correcte aantallen ontvangen hebt. Eventuele reclamaties achteraf zullen niet in behandeling genomen worden, tenzij de fout bij onze kant ligt natuurlijk. 

• Retouren                

U heeft bij detuinwebshop.nl een zichttermijn van twee weken vanaf het moment dat u het product heeft ontvangen. Als het product u niet bevalt kunt u contact met ons opnemen om dit aan te geven en zullen we u vragen het product in onbeschadigde verpakking retour te sturen. Indien het artikel door ons is ontvangen wordt uw geld retour geboekt via Ideal op het rekeningnummer waarmee u de originele bestelling heeft betaald. De verzendkosten voor het retourneren zijn voor uw eigen rekening. 

Speciaal bestelde artikelen worden niet retour genomen. U herkent dit product door de vermelding onderaan de productbeschrijving: "dit product bestellen wij graag voor u!"

Door ons geleverde bestrating kan alleen binnen 2 werkdagen na levering worden teruggenomen of geruild als deze niet speciaal voor u zijn besteld. In dat geval geldt een minimale vergoeding van 20% van het aankoopbedrag met een minimum van €100,-. De materialen dienen in originele verpakking, onbeschadigd, niet te zijn be- of verwerkt en schoon te worden aangeleverd. Bij het terughalen van de goederen worden additioneel de volledige transportkosten berekend.


KWALITEIT (mbt bestrating en hout)

• Natuursteen

Natuursteenproducten variëren in afmeting, structuur en kleur. Ook komt incidenteel roestvorming voor.

Beschadigingen zijn daardoor niet uit te sluiten en dienen geaccepteerd te worden tot maximaal 3%.

Het is vaak moeilijk om de oorzaak te achterhalen. Daarom gaan wij in deze gevallen uit van gedeeld ondernemersrisico.

Meldt eventuele schade meteen bij aflevering en zorg dat u duidelijk kunt aantonen dat wij in dit geval de leverancier zijn.

Bestel dus voldoende om tot 3% eventueel op te kunnen vangen. Wij leveren niet kosteloos na.

• Beton

Betonproducten bestaan grotendeels uit natuurlijke grondstoffen. Hierdoor ontstaan tintverschillen tussen verschillende productie series.

Witte uitslag op betonproducten (zogenaamde kalkuitbloei) is een natuurlijk verschijnsel dat na verloop van tijd vermindert.

Door lichte vervuiling in sommige zandsoorten kan ook in beton incidenteel roestvorming ontstaan.

• Hout

Hout is een natuurproduct. Hierdoor kunnen (kleur)verschillen in de producten ontstaan.

Hout is een materiaal dat zwelt en krimpt onder invloed van vocht en temperatuurverschillen.

Onbehandeld (niet geïmpregneerd) hout dient beschermd te worden tegen weersinvloeden.

Trentino vertoont ook uitzetting en krimp onder invloed van temperatuurverschillen.

Omdat bovenstaande zaken tot de natuurlijke eigenschappen van hout-, beton- en natuursteenproducten behoren, kunnen deze alleen in uitzonderlijke gevallen leiden tot gerechtvaardigde reclamaties.

• Monsters

Indien er monsters worden verstrekt door DeTuinwebshop.nl, danwel daarnaar wordt verwezen, zijn deze louter bedoeld als typemonster van het product.

Monsters zijn niet altijd representatief voor de samenstelling en/of kwaliteit van de gehele partij.


RECLAMATIES (mbt bestrating en hout)

• Over facturen

Reclamaties m.b.t. facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk gemeld te worden bij onze administratie.

Reclamaties m.b.t. facturen, welke buiten deze termijn vallen, zullen wij niet in behandeling nemen.

Tegenover een factuur dient altijd een schriftelijke bestelling of een getekende afleveringsbon te staan.

Reclamaties op telefonische bestellingen nemen wij niet in behandeling. Reclamaties m.b.t. facturen geven geen recht op uitstel van betaling.

• Over producten en diensten

Reclamaties m.b.t. kwaliteit van producten en diensten zullen middels een klachtenprocedure worden behandeld.

Zichtbare gebreken worden geacht te zijn geaccepteerd bij aftekening van de afleveringsbon, danwel bij verwerking van de producten.

Reclamaties op producten en diensten geven geen recht op uitstel van betaling.

Het is onmogelijk alle productspecifieke eigenschappen op papier weer te geven. Wij vertrouwen op uw deskundigheid m.b.t. toepassing, opslag, transport, verwerking en onderhoud van onze producten.

Reclamaties als gevolg van onvoldoende deskundigheid, nemen wij niet in behandeling. Voor gedetailleerde uitleg over onze producten staan we u graag te woord.

• Verwerkingsvoorschriften

Wij streven er naar u optimaal te informeren over onze producten. U vindt informatie in onze brochure, prijslijst, in de verpakkingen op onze website.

Door de informatie te kennen en door te geven, bereikt u het mooiste resultaat.

Klachten die ontstaan doordat deze informatie niet gebruikt of doorgegeven is, nemen wij niet in behandeling.

Eenmaal verwerkte producten worden beschouwd als door de afnemer geaccepteerd.

Bij eventuele reclamaties achteraf vergoeden wij geen kosten voor verwerking.

 

 

 1 Begrippen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. leverancier: Holsto Tuinen en Bestratingen handelend onder de naam DeTuinwebshop.nl, voor zover aan een of meer van deze rechtspersonen een offerte is gevraagd of met een of meer van deze rechtspersonen een overeenkomst tot levering van zaken en/of diensten is gesloten;

b. afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, dan wel enige andere entiteit, die met de leverancier een overeenkomst tot levering van zaken en/of diensten, dan wel daartoe een

offerte vraagt;

c. offerte: iedere aanbieding gedaan door de leverancier, al dan niet in de vorm van een brochure, prijslijst, prijsopgave of in welke vorm dan ook.

 

2 Toepassing algemene voorwaarde

2.1 Op alle offertes, handelingen, onderhandelingen, transacties en betalingen van leverancier en op alle overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten waarbij de leverancier als contractspartij betrokken is, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

2.2 Door de afnemer gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op

overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten gesloten met de in het vorige lid

genoemde rechtspersonen, tenzij zulks uitdrukkelijk wordt overeengekomen en door de

leverancier schriftelijk wordt bevestigd.

2.3 Afwijkingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.

 

3 Offertes

3.1 Alle offertes hebben, tenzij anders is overeengekomen, een geldigheidsduur van veertien dagen, te rekenen vanaf de datum van de offerte. Aanvaarding van de offerte na verstrijken van de geldigheidsduur daarvan bindt de leverancier alleen indien de leverancier dit onverwijld schriftelijk aan de wederpartij laat weten.

3.2 Alle offertes zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen, zelfs na aanvaarding door de afnemer. Herroeping na aanvaarding zal onverwijld dienen te geschieden. Als onverwijld wordt aangemerkt de herroeping die plaatsvindt binnen drie werkdagen na aanvaarding.

3.3 In de offerte opgenomen afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven en dergelijke gegevens gelden slechts bij benadering, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.4 Een aanvaarding die van de offerte afwijkt, geldt als een verwerping van de oorspronkelijke offerte en als een nieuw aanbod dat de leverancier niet bindt. Dit geldt ook wanneer de aanvaarding slechts op ondergeschikte punten van de offerte afwijkt.

3.5 Wanneer geen opdracht wordt verstrekt, is de leverancier gerechtigd de kosten van de offerte aan de afnemer in rekening te brengen, indien en voor zover dit voor het uitbrengen van de offerte is overeengekomen.

 

4 Totstandkoming overeenkomsten

4.1 Overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten komen tot stand door schriftelijke

aanvaarding van de offerte door de afnemer, tenzij de offerte onverwijld na de aanvaarding

wordt herroepen.

4.2 Indien de offerte mondeling wordt aanvaard, komt de overeenkomst tot stand door een

schriftelijke opdrachtbevestiging door de leverancier. De opdrachtbevestiging wordt geacht de inhoud van de overeenkomst juist weer te geven, tenzij de afnemer de leverancier binnen 2 werkdagen kennis geeft van haar bezwaren tegen de inhoud van de opdrachtbevestiging.

4.3 Bij levering uit voorraad of magazijn treedt de factuur in plaats van de schriftelijke

opdrachtbevestiging van de leverancier.

 

5 Tekeningen en berekeningen

5.1 Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door de leverancier of in haar opdracht door een externe ontwerper zijn vervaardigd, blijven eigendom van de leverancier. Zij mogen niet door de afnemer worden gebruikt of aan derden ter hand worden gesteld of getoond. Indien geen opdracht wordt verleend, dienen genoemde bescheiden, binnen 14 dagen na een daartoe gedaan verzoek, te worden teruggezonden op kosten van de afnemer.

5.2 Gegevens over fabricage- en/of constructiemethoden, mogen door de afnemer niet worden gebruikt, gekopieerd, of aan derden getoond of bekendgemaakt, tenzij daarvoor schriftelijk toestemming is verleend door de leverancier.

5.3 De leverancier behoudt zich het recht voor om, bij overtreding van het bepaalde in dit artikel, vergoeding te vorderen van de uit de overtreding voortvloeiende schade.

 

6 Prijs

6.1 De aangeboden en overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting tenzij anders vermeld.

6.2 De overeengekomen prijs is gebaseerd op de kostenfactoren geldend op de datum van de offerte. In geval van wijzigingen van de kostenfactoren voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst is de leverancier gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te verhogen. Onder kostenfactoren worden in ieder geval, maar niet uitsluitend verstaan arbeidskosten, sociale lasten, belastingen, invoerrechten, heffingen of andere overheidslasten, koerswijzigingen van betaalmiddelen, kosten die het gevolg zijn van vorst, een abnormale waterstand of andere natuurverschijnselen, prijswijzigingen van grondstoffen of halffabrikaten, alsmede prijswijzigingen van toeleveranciers.

6.3 Daling van een of meer kostenfactoren geeft de afnemer geen recht op prijsverlaging.

6.4 Doen zich omstandigheden voor die de kostenfactoren verhogen, dan zal de leverancier de afnemer hiervan op zo kort mogelijke termijn op de hoogte stellen.

 

7 Betaling

7.1 Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

7.2 Betalingen dienen zonder enige aftrek en/of beroep op verrekening plaats te vinden.

7.3 Bij niet tijdige betaling verkeert de afnemer van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist zal zijn. In zodanig geval worden alle vorderingen van de leverancier op de afnemer terstond opeisbaar.

7.4 Verkeert de afnemer in verzuim met betrekking tot enige betalingsverplichting jegens de

leverancier, dan is de afnemer de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a Burgerlijk

Wetboek verschuldigd over hetgeen niet tijdig is voldaan, tenzij geen sprake is van een

handelsovereenkomst, in welk geval een rente van 1,0% per maand verschuldigd zal zijn over hetgeen niet tijdig is voldaan. Een gedeelte van een maand zal voor de renteberekening worden beschouwd als een volledige kalendermaand.

7.5 In geval van verzuim is de afnemer aan de leverancier voorts verschuldigd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, welke de leverancier moet maken ter incasso van de vordering.

7.6 De buitengerechtelijke kosten bij het uit handen geven van de vordering belopen ten minste 15% van het ter incasso gegeven bedrag, zulks zonder maximum en met een minimum van € 350,00.

 

8 Opschorting en ontbinding

8.1 Indien de afnemer niet of niet tijdig voldoet aan haar betalingsverplichting, heeft de leverancier het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel nakoming van de verplichtingen die voor de leverancier uit de overeenkomst voortvloeien op te schorten totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

8.2 De afnemer is aansprakelijk voor alle schade die de leverancier lijdt doordat deze de

overeenkomst geheel of gedeeltelijk heeft moeten ontbinden, dan wel nakoming van de

verplichtingen die voor de leverancier uit de overeenkomst voortvloeien heeft moeten

opschorten, omdat de afnemer niet of niet tijdig aan haar betalingsverplichting voldeed.

8.3 Indien de kredietwaardigheid van de afnemer hiertoe aanleiding geeft, heeft de leverancier, ook tijdens de uitvoering van een overeenkomst, de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel nakoming van de verplichtingen die voor haar uit de overeenkomst voortvloeien op te schorten.

8.4 Wanneer de leverancier de wens daartoe te kennen geeft, is de afnemer verplicht om binnen een door de leverancier te bepalen termijn voldoende zekerheid te stellen voor de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst. De leverancier is gerechtigd de nakoming van de verplichtingen die voor haar uit de overeenkomst voortvloeien op te schorten totdat de gevraagde zekerheid is gesteld. Voldoet de afnemer niet binnen de gestelde termijn aan haar verplichting zekerheid te stellen, dan is de afnemer in verzuim en is de leverancier gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van de leverancier op schadevergoeding.

 

9 Levering

9.1 De zaken worden geacht door de leverancier te zijn geleverd en door de afnemer te zijn

aanvaard:

a. bij levering af vestiging: zodra de zaken in of op de vervoermiddelen zijn geladen;

b. bij levering franco op locatie: zodra de zaken ter plaatse zijn aangeleverd en – indien zulks is overeengekomen – door de afnemer zijn gelost, bij het afleveradres van de afnemer.

c. bij levering inclusief montage dan wel (aan)leggen: zodra de zaken in of op het bouwwerk

zijn gemonteerd dan wel (aan)gelegd.

9.2 Als moment van levering geldt het moment als bepaald in het vorige lid, ook indien de afnemer de zaken op dat moment niet in ontvangst neemt.

9.3 Bij levering franco zal voor elke vracht één losuur worden toegestaan, onmiddellijk

aansluitend op het tijdstip van aankomst, mits de aanvoer van de zaken geschiedt in de normale werktijd. Meerdere losuren zullen aan de afnemer in rekening worden gebracht.

9.4 Het lossen geschiedt met voldoende geschikt personeel en materiaal, door en onder de

verantwoordelijkheid van de afnemer en op diens aanwijzing.

9.5 Indien hulpmiddelen voor het lossen van de zaken door de leverancier ter beschikking worden gesteld, is de afnemer vanaf het moment dat de hulpmiddelen op het werk zijn aangevoerd, verantwoordelijk voor deze hulpmiddelen, alsmede voor het juiste gebruik daarvan.

9.6 Indien bij levering inclusief montage dan wel (aan)leggen de zaken niet onmiddellijk kunnen worden gemonteerd dan wel (aan)gelegd, worden de zaken geacht te zijn geleverd en door de afnemer aanvaard zodra deze ter plaatse zijn aangevoerd en gelost.

9.7 Indien levering op afroep is overeengekomen en er vindt geen afroep door afnemer plaats voor of op de overeengekomen datum, dan is de leverancier zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding. De leverancier behoudt in dat geval recht op betaling van de hoeveelheid zaken waarvan levering niet is afgeroepen. De zaken blijven na betaling eigendom van de leverancier. De leverancier heeft het recht de zaken van haar terrein af te voeren en elders voor rekening en risico van de afnemer op te slaan.

 

10 Levertijd

10.1 Voor zover er geen sprake is van levering uit voorraad, wordt de datum en het tijdstip van levering der zaken vastgesteld in een van tevoren overeengekomen leveringsschema, waarin naast de data en tijdstippen van levering de te leveren hoeveelheden zijn opgenomen. De leverancier is gerechtigd de door haar verschuldigde prestatie in gedeelten na te komen.

10.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gelden opgegeven leveringsdata en –tijden steeds als te zijn gedaan bij benadering en nimmer als fatale termijn. De leverancier zal steeds streven naar levering op de overeengekomen data en tijden, maar sluit aansprakelijkheid voor te late levering uit. Bij overschrijding van de overeengekomen termijn dient de afnemer de leverancier schriftelijk een redelijke termijn van ten minste vijf werkdagen te geven om alsnog te leveren.

 

11 Verplichtingen van de afnemer

11.1 De afnemer zorgt ervoor dat de leverancier tijdig kan beschikken over de gegevens benodigd voor de uitvoering van de overeenkomst en stelt de leverancier op de hoogte van de overheidsvoorschriften van bijzondere aard die voor bij de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

11.2 De afnemer is gehouden de leverancier onverwijld te wijzen op klaarblijkelijke fouten of

gebreken in constructies, werkwijzen, bouwstoffen, materialen of hulpmiddelen, die de

leverancier blijkens de door haar aan de afnemer verstrekte stukken voornemens is te leveren of toe te passen.

11.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken in ontvangst te nemen. Hiertoe dient de afnemer alle handelingen te verrichten die redelijkerwijs van haar kunnen worden verwacht teneinde de leverancier tot aflevering in staat te stellen.

11.4 De afnemer staat ervoor in dat de plaats waar de zaken dienen te worden afgeleverd goed en over begaanbare wegen kan worden bereikt en dat er voldoende ruimte voor aflevering beschikbaar is. Of de wegen goed begaanbaar zijn en of er voldoende ruimte voor aflevering beschikbaar is staat ter beoordeling van de chauffeur.

11.5 De afnemer is verplicht de leverancier binnen 24 uur na aflevering mededeling te doen van eventuele gebreken aan het geleverde die bij aflevering zonder nader onderzoek door de afnemer zijn geconstateerd of welke de afnemer in redelijkheid had kunnen constateren.

11.6 Voor de constructies, werkwijzen, voorgeschreven door de afnemer is deze verantwoordelijk, alsmede voor de door haar gegeven orders en aanwijzingen en de door haar verstrekte gegevens.

11.7 Indien in opdracht van de afnemer diensten worden verricht is de afnemer verplicht obstakels die uitvoering van deze diensten bemoeilijken te verwijderen. Schade die het gevolg is van niet verwijderde obstakels is voor rekening van de afnemer.

 

12 Risico

12.1 Als levering af vestiging is overeengekomen, zijn de zaken voor rekening en risico van de afnemer vanaf het moment dat zij op het terrein van de leverancier ten behoeve van de afnemer zijn afgezonderd.

12.2 Bij levering franco werk of levering inclusief montage zijn de zaken voor risico van de afnemer vanaf het moment van levering.

 

13 Eigendomsvoorbehoud

13.1 De leverancier behoudt zich de eigendom voor van de door haar geleverde zaken, tot het moment van volledige betaling van de prijs van alle door de leverancier aan de afnemer

geleverde of nog te leveren zaken en/of diensten en van hetgeen de afnemer aan de leverancier uit enige andere hoofde verschuldigd mocht zijn, althans tot het moment van volledige betaling van de prijs van deze zaken.

13.2 Zolang de leverancier eigenaar van de geleverde zaken is, is de afnemer verplicht de zaken zorgvuldig te behandelen. De afnemer is niet bevoegd de zaken te bezwaren of vervreemden, dan wel deze te verwerken.

13.3 Indien en voor zover door de leverancier geen betaling is verkregen van de opeisbare

vorderingen terzake van geleverde zaken waarvan de eigendom is voorbehouden, is de

leverancier gerechtigd, zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst haar zaken terug te nemen, onverminderd het recht van de leverancier op schadevergoeding. Voor zover vereist verleent de afnemer de leverancier reeds nu voor alsdan onherroepelijk toestemming de zaken terug te nemen. De afnemer is verplicht de leverancier toegang te verlenen tot de zaken zodat de afnemer deze terug kan nemen.

13.4 In afwijking van het derde lid is de afnemer gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud

geleverde zaken in de normale uitoefening van haar bedrijf te vervreemden. De afnemer

verpandt bij voorbaat aan de leverancier de vorderingen die de afnemer op derden zal

verkrijgen uit enige overeenkomst tot vervreemding van onder eigendomsvoorbehoud door de leverancier geleverde zaken.

13.5 De leverancier kan aan de afnemer op ieder moment door een schriftelijke mededeling de bevoegdheid, gegeven in het vorige lid, om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te vervreemden, ontnemen.

13.6 De leverancier behoudt zich het stil pandrecht voor op de geleverde zaken. Het pandrecht ontstaat zodra de leverancier door welke oorzaak dan ook de eigendom van de zaken verliest.

 

14 Montage of (aan)leggen

14.1 Is levering inclusief montage dan wel (aan)leggen overeengekomen, en zijn constructies, voorzieningen, materialen en/of diensten benodigd waarin anderen dan de leverancier dienen te voorzien, dan dient de afnemer zorg te dragen voor tijdige levering en voldoende kwaliteit van deze constructies, voorzieningen, materialen en/of diensten, opdat de montage zonder vertraging kan geschieden.

14.2 Worden door derden aan te leveren constructies, voorzieningen, materialen en/of diensten niet tijdig geleverd of zijn deze van onvoldoende kwaliteit, dan is de afnemer gehouden de kosten die hiervan het gevolg zijn te voldoen.

14.3 De montage dan wel het (aan)leggen dient door de afnemer op gebreken te worden

gecontroleerd. Van gebreken dient de afnemer de leverancier onverwijld op de hoogte te

brengen. Is niet binnen veertien dagen na de montage of het (aan)leggen aan de leverancier

schriftelijk melding gedaan van gebreken, dan wordt de montage of het (aan)leggen geacht

correct te zijn uitgevoerd.

 

15 Aansprakelijkheid leverancier

15.1 De leverancier is op generlei wijze aansprakelijk voor schade uit welke oorzaak ook aan de zijde van afnemer of derde geleden verband houdende met door de leverancier geleverde zaken, tenzij de schade oorzaak vindt in opzet of grove schuld van de leverancier zelf. Opzet of grove schuld van personeel en derden waarvan de leverancier zich bedient leidt derhalve niet tot aansprakelijkheid.

15.2 Voor schade en/of kosten die direct of indirect het gevolg zijn van gebreken aan geleverde zaken, of onvoldoende kwaliteit van de geleverde zaken en/of diensten, is de leverancier niet aansprakelijk, behoudens opzet of grove schuld.

15.3 De leverancier is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door anderen dan de leverancier geleverde of aangebrachte constructies, voorzieningen, materialen en/of diensten.

15.4 Verwerking van door de leverancier geleverde zaken vindt geheel voor rekening en risico van de afnemer plaats.

15.5 De leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de kwaliteitseisen die door de afnemer zijn gesteld afwijken van de kwaliteitseisen die in het bestek of door de directie van het werk zijn gesteld.

15.6 Geen aansprakelijkheid wordt door de leverancier aanvaard voor schade veroorzaakt door onderaannemers en leveranciers of enig ander die door de leverancier te werk is gesteld, behoudens in geval van opzet of grove schuld van de leverancier.

15.7 Elke wettelijke of contractuele aansprakelijkheid van de leverancier jegens de afnemer,

voortvloeiende of verband houdende met een overeenkomst, is beperkt tot het bedrag van de leveringsprijs.

15.8 Voorzover de leverancier aansprakelijk is voor schade, is deze aansprakelijkheid voorts beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar verzekeraar wordt uitbetaald.

15.9 De afnemer vrijwaart de leverancier van aanspraken van derden tot schadevergoeding verband houdende met geleverde zaken en/of diensten of met de montage.

15.10 Eventuele aansprakelijkheid van de leverancier vervalt binnen zes maanden na aflevering.